Q4ADHD

Q4ADHD

Η πρόκληση

“Διασφάλιση της ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης μαθητών με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)”

Στην Ευρώπη, πρόσφατες εκτιμήσεις απαριθμούν τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) σε 15 εκ. (EC2012) και περίπου το 5% των ηλικιών ≤18 του πληθυσμού να πάσχουν από Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας - ΔΕΠ-Υ (DSM-5®,2015). Μια διεθνής μελέτη υποστηρίζει ότι 50-60% των παιδιών και των εφήβων με ΔΕΠ-Υ θα συνεχίσουν να έχουν ΔΕΠ-Υ ως ενήλικες (Childhood predictors of adult ADHD, Lara Carmen, 2009).

Το project “Διασφάλιση ποιότητας σε Επαγγελματική Εκπαίδευση για μαθητευόμενους με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα” έχει αναγνωρίσει τα ακόλουθα προβλήματα:

 • Περιορισμένη πρόσβαση σε πρώιμη και ακριβή διάγνωση της ΔΕΠ-Υ (στα σχολεία, στους χώρους εργασίας)
 • Γενικά αυτές οι διαταραχές δεν αντιμετωπίζονται με μία δια βίου μαθησιακή προσέγγιση: από το νηπιαγωγείο σε Επαγγελματική Εκπαίδευση  και εκπαίδευση για ενήλικες.
 • Περιορισμένος αριθμός ειδικευμένου προσωπικού για ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Έλλειψη Κρατικών Εκπαιδευτικών Προτύπων (SES) για παιδιά με SEN σε όλες τις Ευρωπαικές Χώρες, παρόλο που νέα εκπαιδευτικά στάνταρντς είναι υπό διαμόρφωση.
 • Μειωμένη αναγνωρισιμότητα για το “τι είναι ΔΕΠ-Υ” καθώς και για τις υπάρχουσες ευκαιρίες υποστήριξης των μαθητευόμενων με ΔΕΠ-Υ και των οικογενειών τους. Οι πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι ειδικοί και οι επαγγελματίες πρέπει να είναι πιο ενεργοί στο να παρουσιάζουν αυτές τις διαταραχές και να διαμοιράζουν πληροφορίες αναφορικά με ευκαιρίες υποστήριξης σε διαφορετικές χώρες.

Η κύρια συνέπεια αυτών των προβλημάτων είναι ότι οι μαθητευόμενοι με ΔΕΠ-Υ πολύ συχνά αφήνουν το σχολείο με λίγα προσόντα και τείνουν να είναι άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί.

Σκοπός και Στόχος του Project

 

“Διαμόρφωση ενός Ευρωπαικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας για Επαγγελματική Εκπαίδευση (VET) και υποστηρικτικών εργαλείων για τους παρόχους VET στο να βελτιώσουν το VET. Διασφάλιση ότι οι μαθητευόμενοι με ΔΕΠ-Υ θα τύχουν ποιοτικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να είναι επαγγελματικά εξελίξιμοι.”

Οι κύριες προτεραιότητες αυτού του project είναι:
- Να προωθήσουν μία Επαγγελματική Εκπαίδευση που θα απευθύνεται σε περισσότερους μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ, προκειμένου να μειωθούν οι ανομοιομορφίες σε αποτελέσματα εκμάθησης, να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοιτούντων και να ενδυναμωθούν τα ποσοστά συμπλήρωσης των Επαγγελματικών Εκπαιδεύσεων VET.
- Να διαμορφωθούν μηχανισμοί και εργαλεία Διασφάλισης Ποιότητας σε VET προγράμματα για μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ, εγκαθιδρύοντας συγκεκριμένα μέτρα για σχεδιασμό, εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση της παραδοτέας εκπαίδευσης.
- Να υποστηριχθεί το επαγγελματικό περιβάλλον των VET οργανισμών, και ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτές, παρέχοντάς τους παραδείγματα με βέλτιστες πρακτικές και νέες εργασιακές μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν.

Συνεργασίες

Το  project φέρνει κοντά 8 συνεργάτες από 5 Ευρωπαϊκές Χώρες, διαμορφώνοντας μία διεθνική συνεργασία με ισορροπημένη γεωγραφική αντιπροσώπευση της περιοχής  Erasmus+ και με ποιοτική αντιπροσώπευση για τη Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, η Συνεργασία αποτελείται από οργανισμούς που έχουν συμπληρωματικές ικανότητες: Οργανισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύλλογοι διδασκόντων, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικοί ΜΚΟ και πάροχοι Επαγγελματική Εκπαίδευσης VET για μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ.

Partners Country
Sofia University Βουλγαρία
Effebi Association Ιταλία
UNINETTUNO Ιταλία
Folkuniversitetet Σουηδία
NART- National Association of Resource Teachers Βουλγαρία
FTF- FORO Tecnico de Formacion Ισπανία
SCIFY- Science for You Ελλάδα
DIMITRA- Dimitra Education & Consulting S.A Ελλάδα

Μεθοδολογία και κύρια σημεία αποτελεσμάτων

Από το ξεκίνημα του project οι συνεργάτες καθόρισαν τις συμπαγείς στρατηγικές μεθοδολογίας και προσεγγίσεων για να διαμοιράσουν βέλτιστες πρακτικές EQAVET σε επαγγελματικές εκπαιδεύσεις VET, που απευθύνονται σε μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ. Οι συνεργάτες διαμόρφωσαν τα περιεχόμενα του Πλαισίου: δείκτες διασφάλισης ποιότητας, online εργαλείο αξιολόγησης και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του. Το επόμενο βήμα ήταν να καθοριστούν τα εργαλεία για παρόχους Εκπαίδευσης σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ, συμπεριλαμβανομένων έτοιμων προς χρήση εργαλείων για την ενίσχυση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ.

Χρηματοδότηση

Το project χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ PROGRAMME - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Strategic Partnerships for vocational education and training, AGREEMENT NUMBER – 2016-1-BG01-KA202-023714

 
EU flag-Erasmus

Αντίκτυπος

 Το project κατάφερε να:

 • θέσει τη Διασφάλιση Ποιότητας και μια ανοικτή προσέγγιση στην ατζέντα των παρόχων εκπαίδευσης
 • δώσει σε παρόχους VET ένα συμπαγές εργαλείο για να υποστηρίξει την εφαρμογή και βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας εντός των οργανισμών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ. (Tools4ADHD.eu)
 • υποστηρίξει μια πιο συστημική προσέγγιση για ποιότητα εντός της VET
 • δημιουργήσει την αίσθηση ιδιοκτησίας αναφορικά με τα αποτελέσματα του έργου στα κοινά ενδιαφέροντος. Αυτό θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στο μέλλον.

 Όλα τα αποτελέσματα είναι ήδη ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους.
 Επισκεφτείτε Tools4ADHD.eu για να βρείτε:

 • Μια συλλογή από βέλτιστες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν από 6 χώρες της ΕΕ.
 • Ένα Online Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης, για να βοηθήσουν τους παρόχους VET να ελέγξουν κατά πόσο προσβάσιμοι είναι προς τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ. (link)

 Το εργαλείο προσφέρει κατάλληλους γράφους (spider graphs) για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την κατάλληλη ανατροφοδότηση βάσει των αποτελεσμάτων σας.

 • Ένα Γλωσσάρι σχετικά με το ΔΕΠ-Υ και προσβάσιμη εκπαίδευση σε 6 γλώσσες. (link)
 • Δείκτες ποιότητας για τους παρόχους VET για τους εκπαιδευόμενους με ΔΕΠ-Υ. (link)

Για περισσότερα νέα σχετικά με το έργο μείνετε συντονισμένοι μέσω της σελίδας στο Facebook της SciFY και του έργου!

Ταυτότητα Έργου

 • Συνεργάτες: Sofia University (Βουλγαρία), Effebi Association (Ιταλία), UNINETTUNO (Ιταλία), Folkuniversitetet (Σουηδία), NART- National Association of Resource Teachers (Βουλγαρία), FTF- FORO Tecnico de Formacion (Ισπανία), SCIFY- Science for You (Ελλάδα), DIMITRA- Dimitra Education & Consulting S.A (Ελλάδα)
 • Διάρκεια: 09/2016-08/2018
 • Χρηματοδότηση: Το project χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ PROGRAMME - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Strategic Partnerships for vocational education and training, AGREEMENT NUMBER – 2016-1-BG01-KA202-023714

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.