EUCROWD

EUCROWD

Η πρόκληση

Η πλειοψηφία των Πολιτών δεν ξέρει τον τρόπο ή δεν βρίσκει τον λόγο να συμμετέχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την χώρα τους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα;
 • Ελλιπής ενημέρωση των πολιτών
 • Αποξένωση από τις ιδέες και τους στόχους της ΕΕ
 • Γενικευμένη δυσφορία και δημιουργία εντάσεων μεταξύ των πολιτών των Χωρών - Μελών
 • Αδιαφορία για το μέλλον της χώρας και γενικότερα της Ευρώπης
 • Αδιαφορία για την λήψη αποφάσεων που μας αφορούν

Ο Στόχος

Αύξηση της συμμετοχικότητας των Πολιτών σε θέματα που αφορούν την χώρα τους και την Ευρώπη.
Συγκεκριμένα το έργο στοχεύει:

 • Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων που το αφορούν.
 • Να προωθήσει την έννοια του Ενεργού και Ευρωπαίου πολίτη 
 • Να βελτιώσει τις συνθήκες για δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στη Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Να αναπτύξει τις δεξιότητες των πολιτών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σωστά και αποδοτικά στην λήψη αποφάσεων
 • Να δημιουργήσει συνεργατική σχέση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην ΕΕ 
 • Να κατανοήσουν οι πολίτες τις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών στην ΕΕ, 
 • Να διαμορφώσει ένα πλαίσιο εργασίας όπου οι πολίτες θα μπορούν συμβάλλουν στη διαμόρφωση του Μέλλοντος της Ευρώπης με τεχνικές πληθοπορισμού (crowdsourcing).

Οι Δράσεις

1. Διοργάνωση 7 διασκέψεων - εργαστηρίων σε όλη την Ευρώπη ώστε να πετύχουμε τους ακόλουθους στόχους:

 • Να αξιολογήσουμε το crowdsourcing και άλλες μεθόδους ηλεκτρονικής συμμετοχής βασιζόμενοι σε μελέτες περιπτώσεων και των συμπερασμάτων που προέκυψαν
 • Να συζητήσουμε για τις προκλήσεις (τεχνολογικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές) που παρουσιάζονται στους πολίτες και σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις κατά την χρήση μεθόδων crowdsourcing
 • Να σχηματίσουμε αποθετήριο ιδεών για ένα αρχικό πιλότο (δοκιμαστικό έργο) στο οποίο το crowdsourcing θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης
 • Να διερευνήσουμε τα καταλληλότερα εργαλεία ηλεκτρονικής συμμετοχής και μεθόδους αξιοποίησης του crowdsourcing σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Να εντοπίζουμε και να χαρτογραφίσουμε τις ομάδες που επηρεάζουν, υποστηρίζουν και προωθούν το crowdsourcing ως μία καινοτόμο μέθοδο ηλεκτρονικής συμμετοχής.

2. Διεξαγωγή έρευνας για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με το πως οι πολίτες αξιοποιούν το crowdsourcing. Στόχος της έρευνας είναι η διαμόρφωση online αποθετηρίου (Κέντρο γνώσης για την ψηφιακή δημοκρατία). Το αποθετήριο θα αναδεικνύει μελέτες περιπτώσεων με βέλτιστες πρακτικές, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη γνώση στον τομέα και τις κατευθυντήριες όσον αφορά στο crowdsourcing σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Δημιουργία αναλυτικής εργασίας για την συγκέντρωση συστάσεων πολιτικής για το crowdsourcing στην Ευρώπη. Η εργασία θα έχει ως βάση συμπεράσματα για το πως το (online) crowdsourcing μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να υποστηρίξει το διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα της εργασίας θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με ανθρώπους και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις, αλλά και με ενδιαφερόμενες ομάδες κοινού.

4. Διαμόρφωση και χτίσιμο κοινοτήτων στο πεδίο του crowdsourcing των πολιτών, ως μέρος μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία σκοπό έχει να προωθήσει την ανοικτή διακυβέρνηση και την ψηφιακή δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και στις παρακάτω ομάδες:

 • Νέους 
 • Ακτιβιστές 
 • Ακαδημαϊκούς 
 • Διαμορφωτές γνώμης 
 • Πολιτικούς
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Σε άτομα και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που ασχολούνται με:

 • Τα δικαιώματα των πολιτών, 
 • Τη δημοκρατία και το Internet 
 • Τα δημόσια θέματα 
 • Τη διαμόρφωση πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Συνεργάτες

Οργανισμός Χώρα
Inštitut za elektronsko participacijo Σλοβενία
European Citizen Action Service Βέλγιο
Stichting Netwerk Democratie Ολλανδία
Science For You Ελλάδα
ManaBalss.lv Λετονία
Open Ministry Φινλανδία
Démocratie Ouverte Γαλλία
The Democratic Society Ηνωμένο Βασίλει

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 1. Καλύτερη ενημέρωση των κοινών-στόχων του έργου, και ιδιαίτερα των νέων Ευρωπαίων πολιτών και των ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (decision makers), σχετικά με τις δυνατότητες που παρουσιάζει το crowdsourcing για την διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών στην ΕΕ.
 2. Online αποθετήριο δημόσια διαθέσιμο (Κέντρο γνώσης για την ψηφιακή δημοκρατία) διεθνών πρακτικών crowdsourcing, και της πλέον πρόσφατης γνώσης σχετικά με το crowdsourcing πολιτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 3. Προτάσεις πολιτικής βασισμένες στα αποτελέσματα έρευνας και αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά:
  • Τις καταλληλότερες πολιτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το crowdsourcing σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Τα καταλληλότερα εργαλεία ηλεκτρονικής συμμετοχής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να προωθήσουν τη συμμετοχή των πολιτών στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης.
 4. Πλαίσιο εργασίας για ευρωπαϊκό πιλότο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το crowdsourcing για το Μέλλον της Ευρώπης όπου θα περιλαμβάνει τη γενική δομή, τις λεπτομέρειες υλοποίησης και τα πρακτικά βήματα.
 5. Διαμορφωμένη κοινότητα επαγγελματιών και υποστηρικτών, στην οποία θα περιλαμβάνονται πολίτες, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών αλλά και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων, τα μέλη της οποίας ενδιαφέρονται να προωθήσουν την πρωτοβουλία του crowdsourcing σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σαν ένα μέρος της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ανοιχτής διακυβέρνησης και ψηφιακής δημοκρατίας.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μίας αυτόνομης και βιώσιμης ομάδας αποτελούμενη από πολίτες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών οι οποία θα στοχεύει στην υποστήριξη και προώθηση πολιτικών ανάπτυξης της συμμετοχικότητας των πολιτών και ηλεκτρονικής δημοκρατίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Αποτελέσματα

Την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 διοργανώσαμε το Διεθνές Συνέδριο: "Let's Crowdsource the Future of Europe" και μπορείτε να δείτε τα αναφορά Αποτελεσμάτων της εκδήλωσης εδώ και τα Βασικά σημεία εδώ: 

Media

Παρουσίαση του εργαλείου crowdsourcing DemocracIT που ανέπτυξε η SciFY στην 1η Εκδήλωση για το έργο EUCROWD, στην Σλοβενία

 

Project website: www.inepa.si/eucrowd
Project social media: Twitter (@Razprave_EU), Facebook (European Citizens Crowdsourcing)
Project hashtag: #EUCROWD

Ταυτότητα Έργου

 

 • Συνεργάτες: Inštitut za elektronsko participacijo (Σλοβενία), European Citizen Action Service (Βέλγιο), Stichting Netwerk Democratie (Ολλανδία), Science For You (Ελλάδα), ManaBalss.lv (Λετονία), Open Ministry (Φινλανδία), Démocratie Ouverte (Γαλλία), The Democratic Society (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Διάρκεια: 10/2016-03/2018
 • Χρηματοδότηση: Το έργο “European Citizens Crowdsourcing – EUCROWD” έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Europe for Citizens”.


Το έργο “European Citizens Crowdsourcing – EUCROWD” έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Europe for Citizens”.

Agreement/decision number: 20161579

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.